Mr. Bas A.S. van Leeuwen, advocaat en forensisch auditor

Praktijkdomeinen

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Zaken waarin beschuldigingen van fraude, omkoping, witwassen, corruptie, (financieel) wanbeheer of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. MR. B. VAN LEEUWEN verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. MR. B. VAN LEEUWEN levert snelle oplossingen voor urgente kwesties. Cliënten van MR. B. VAN LEEUWEN zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

SPECIALISED LEGAL SUPPORT

 • Het adviseren van de rijksoverheid, de provincies en gemeenten, evenals hun bedrijven en ketenpartners over de behoeften van de overheid.
 • Het adviseren van publieke en semi-publieke lichamen, bedrijven, investeringsfondsen en bancaire instellingen op het gebied van publiek recht. Het juridisch ondersteunen van deze entiteiten bij het ontwikkelen van het dagelijks strategisch beleid, meer in het bijzonder op het gebied van: a) management en organisatie binnen publieke instellingen, b) het maken van keuzes bij het aangaan van contractuele verplichtingen, c) het onderhandelen en redigeren van overheidscontracten, d) het beheer van openbare diensten en e) het ontwikkelen van beleidsperspectief dat tijdig overheidsingrijpen in het marktproces bevordert met het oogmerk marktfalen te corrigeren en het algemeen welzijn van de bevolking te bevorderen.
 • Het bieden van een uitgebreide ondersteuning aan bedrijven binnen de financiële sector, alsmede het combineren van expertise op het gebied van wet- en regelgeving met brede netwerken binnen de markt, met toezichthouders, associaties en wetgevende instanties.
 • Het adviseren van industriëlen en familiebedrijven over juridische vraagstukken in verband met de operationele bedrijfsvoering.  Het ondersteunen van bedrijven bij het implementeren en handhaven van sectorgerelateerde wet- en regelgeving en het vermijden van aansprakelijkheid. Het ondersteunen van partners bij alle zaken aangaande toezicht.
 • Het ondersteunen van (directie van) bedrijven, privépersonen en ambtenaren voorafgaand aan en tijdens onderzoeken en procedures door het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de financiële toezichthouders en andere toezichthoudende en opsporen instanties.

SPECIALISED FORENSIC AND INTEGRITY SERVICES

MR. B. VAN LEEUWEN heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd met het verrichten van interne onderzoeken en het doen van audits. Hij werkt bij het uitvoeren van een intern onderzoek samen met forensische accountants en andere externe experts, alsmede -indien gewenst- met deskundigen in dienst van de cliënt. Zijn cliënten zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

Professionele inschrijvingen en lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Stichting Opleiding Strafrecht Advocaten Midden-Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
 • Vereniging voor Familie en Jeugdrecht

Professionele ervaring

 • Advocaat (2010-heden)
 • Forensisch Auditor (2006-heden)
 • Senior Inspector Forensic Fraud Auditing (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
 • Security Consultant / Investigator (2006-2008), PINKERTON | Corporate Risk Management Services
 • Inspector Threat Information and Research (2006), Dutch Security Agency
 • Investigative Analyst / Forensic Auditor (2004-2006), 4iTrust Forensic Services and Investigations
 • Trainee (2003-2004), Politie Eenheid Midden-Nederland

Opleidingen

 • Diploma Beroepsopleiding Advocatuur, Beroepsopleiding Advocatuur, 2010-2013
 • Master of Laws – LLM, Strafrecht / Strafrechtelijke Opleiding, Universiteit Utrecht, 1998-2003

Publicaties

 • De Nederlandse en Belgische particuliere recherchebranche – Invloed van de Europese communautaire rechtsorde, NJB (2006) Nr. 12, p. 698-701

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *