Wettelijke aansprakelijkheid

Key Information

I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V. t/a VAN LEEUWEN LAW FIRM
Maliesingel 2
3581 BA Utrecht-City
The Netherlands
Telephone +31 (0) 85 130 16 26
Fax +31 (0) 85 130 16 27
E-mail info@vanleeuwenlawfirm.com

KvK nummer: 68274491
BTW number: NL857370844B01

Geleverde diensten

VAN LEEUWEN LAW FIRM levert een uitgebreid aanbod van juridische diensten, waaronder advisering en procesvoering op de rechtsgebieden zoals die zijn beschreven op onze website www.vanleeuwenlawfirm.com.

VAN LEEUWEN LAW FIRM provides an extensive range of legal services, including advising and litigation in the areas of law described on our website www.vanleeuwenlawfirm.com.

Tarieven

Onze uurtarieven worden vastgesteld op basis van functie en ervaringsjaren. Deze tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. De tarieven zijn exclusief BTW en worden vermeerderd met 6% kantooropslag. Met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden wordt na afloop van iedere kalendermaand een nota toegezonden, tenzij de hoeveelheid werkzaamheden zodanig is dat met het oog op de omvang der declaraties een tussentijdse facturering wenselijk wordt geacht. Facturen dienen binnen 15 dagen van de factuurdatum te worden voldaan.

Toezicht

Op grond van de wet dienen advocatenkantoren, in bepaalde gevallen, voor het aanvaarden van een opdracht de identiteit te controleren van cliënten en ongebruikelijke transacties te melden bij een centrale autoriteit (Bureau Financieel Toezicht).

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op rechtsverhoudingen tussen opdrachtgevers en VAN LEEUWEN LAW FIRM zijn de algemene voorwaarden van VAN LEEUWEN LAW FIRM van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Midden-Nederland en opgenomen op onze website www.vanleeuwenlawfirm.com. De algemene voorwaarden worden ook op verzoek gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

Verzekeringen

De advocaat van VAN LEEUWEN LAW FIRM beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij AON en is bekend onder polisnummer V0100111803.

Beroepsorganisaties/beroepsregels

De advocaat van VAN LEEUWEN LAW FIRM zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn onderworpen aan de beroepsregels (waaronder gedragscodes).

Klachten

Ontevreden over de dienstverlening? VAN LEEUWEN LAW FIRM zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Hieronder wordt uitleg gegeven wat u dan te doen staat.

Interne Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie kunt u uw bezwaren voorleggen aan het kantoor. Daaraan zijn uiteraard geen kosten verbonden. U kunt zich daarvoor wenden tot de klachtenfunctionaris de heer mr. W.J. Ausma (Adres: Ausma De Jong Advocaten, Maliesingel 2, 3581 BA Utrecht, Nederland, Faxnummer: +31 (0) 30 605 15 51, E-mail: ausma@ausmadejong.nl).

VAN LEEUWEN LAW FIRM zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. VAN LEEUWEN LAW FIRM zal u binnen vier (4) weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Als wordt afgeweken van deze termijn zal VAN LEEUWEN LAW FIRM u gemotiveerd aangeven wanneer wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.

Mocht de klachtbehandeling onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechtbank te Midden-Nederland. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer VAN LEEUWEN LAW FIRM niet binnen vier (4) weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.